ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગમાં આવી મોટી ભરતી |અહીંયાથી આ રીતે કરો એપ્લાય!

ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ભરતી 2022 :

ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ ભરતી 2022 ઓનલાઇન અરજી કરો @indiapostgdsonline.gov.in : ગુજરાત પોસ્ટ જીડીએસ ભરતી 2022 ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) ખાલી જગ્યાઓ 2022 ની ભરતી માટે રોજગાર સૂચના આપવામાં આવી છે જે ઉમેદવારો ખાલી જગ્યાની વિગતોમાં રસ ધરાવતા હોય અને તમામ પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કરી શકે છે. સૂચના અને ઓનલાઈન અરજી કરો.

ઓનલાઈન અરજી કરવા ઈચ્છતા ઉમેદવારે પોર્ટલમાં પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે. ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડમાંથી માધ્યમિક શાળા/ 10મું ધોરણ પાસ કરવું જોઈએ અને નિયત વય મર્યાદા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. પસંદગી આપોઆપ જનરેટ થયેલ મેરિટ લિસ્ટ પર આધારિત હોઈ શકે છે .પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને ગુજરાત રાજ્યમાં ગમે ત્યાં મૂકવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ ભારતમાં કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ પોસ્ટ ઓફિસમાં જરૂરી ફી ચૂકવવી જોઈએ. અધૂરી અરજી અને નિયત તારીખ પછીની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવશે. ગુજરાત પોસ્ટલની ખાલી જગ્યા, આગામી ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસની નોકરીની સૂચનાઓ, અભ્યાસક્રમ, આન્સર કી, મેરિટ લિસ્ટ, સિલેક્શન લિસ્ટ, એડમિટ કાર્ડ, પરિણામ, આગામી નોટિફિકેશન વગેરેની વધુ વિગતો સત્તાવાર વેબસાઈટ પર અપલોડ કરવામાં આવશે.

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2022

સંસ્થા નુ નામ ઈન્ડિયા પોસ્ટ – ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ
જોબનું નામ : ગ્રામીણ ડાક સેવકો એટલે કે (BPM/ABPM/ડાક સેવક)
કુલ પોસ્ટ : 1900
જોબ સ્થાન : ગુજરાત
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ : 02/05/2022
ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 05/09/2022
સત્તાવાર વેબસાઇટ : https://indiapostgdsonline.gov.in
પોસ્ટનું નામ: ગ્રામીણ ડાક સેવક (BPM/ABPM/ડાક સેવક)

કુલ ખાલી જગ્યા: 1900

ખાલી જગ્યાઓ

EWS 234
ઓબીસી 466
PWD (A/ B/ C/ DE) 50
એસસી 78
એસ.ટી 271
યુ.આર 802
કુલ 1901

પોસ્ટનું નામ

બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટર (BPM)
સહાયક શાખા પોસ્ટ માસ્ટર (ABPM)
ડાક સેવક


શૈક્ષણિક લાયકાત

ઉમેદવારે ધોરણ 10 પાસ કરવું જોઈએ.
સ્થાનિક ભાષાનું ફરજિયાત જ્ઞાન
મૂળભૂત કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન


અરજી ફી

UR/ OBC/ EWS પુરૂષ/ ટ્રાન્સ-મેન ઉમેદવારો માટે: રૂ. 100/-
સ્ત્રી, SC/ST અને PWD ઉમેદવારો માટે: શૂન્ય
ચુકવણી મોડ: કોઈપણ હેડ પોસ્ટ ઓફિસ પર ઑનલાઇન

ગ્રામીણ ડાક સેવક 2022 ની પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

ફોટોગ્રાફની સ્કેન કોપી
સહીની સ્કેન કોપી
10મા ધોરણની માર્કશીટ
જન્મ તારીખનું પ્રમાણપત્ર
જાતિ પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)
કમ્પ્યુટર પ્રમાણપત્ર
શારીરિક વિકલાંગતાનું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)

મહત્વ પૂર્ણ તારીખો

ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 02 મે 2022
અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 22 જુલાઈ 2022


ઉંમર મર્યાદા

ન્યૂનતમ ઉંમર: 18 વર્ષ
મહત્તમ ઉંમર: 40 વર્ષ
નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ લાગુ છે.

ફોર્મ ભરવા માટેની લીંક

https://indiapostgdsonline.gov.in/

Wp icon Join Our Whatsapp Group Click Hear

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!